• Tiếp tục nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của công ty.
  • Tất cả mọi trường hợp điều hành, quý khách có thể liên kết với chúng tôi, tôi sẽ làm thủ tục bảo hành.
  • Thời gian giải quyết khiếu nại trong tối đa thời hạn là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp không kháng 2 bên sẽ tự động phân phối lượng.